Background

Tài liệu khác

Văn bản Ngày phát hành Tải về
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 27/04/2018
Công bố thông tin Quy chế Hội Đồng Quản Trị 26/06/2021
Đính chính Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2017 07/12/2017
Công bố thông tin Điều lệ công ty thay đổi lần thứ 14 26/06/2021
Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2017 15/07/2017
Đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/04/2017 29/04/2017
Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam thay đổi lần thứ 13 14/08/2020
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 30/04/2017
CBTT điều lệ Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai sửa đổi lần thứ 12 ( tháng 5/2018) 12/05/2018
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 18/04/2016
Điều lệ Công ty CP ĐT PT DV CT CC Đức Long Gia Lai sửa đổi lần thứ 11 (tháng 11/2017) 17/11/2017
Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015 27/10/2015
Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT PT DV CTCC Đức Long Gia Lai (sửa đổi tháng 05/2017) 08/05/2017
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 30/05/2015
Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT PT DV CTCC Đức Long Gia Lai 19/08/2016
Biên bản và nghị quyết năm 2014 04/05/2014
Điều lệ Công ty CP ĐT PT DV CTCC Đức Long Gia Lai sửa đổi (tháng 04/2016) 22/04/2016
Biên bản 2013 26/05/2013
Nghị quyết 2013 26/05/2013
Biên bản và nghị quyết năm 2012 16/04/2012