Background

Công Bố Thông Tin 2016

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu của công ty đại chúng 28/12/2016
HNX chấp thuận ngày giao dịch bổ sung số lượng CP mới phát hành 21/09/2016
CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 21/09/2016
CBTT NQ và BB HĐQT về việc thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung tại HNX 12/09/2016
Quyết định của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu 12/09/2016
Biên bản và Nghị quyết HĐQT thông qua niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 27/08/2016
Biên bản và Quyết định HĐQT về việc thông qua sửa đổi điều 5 Điều lệ công ty 20/08/2016
Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 11/08/2016
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 11/08/2016
Thay đổi địa chỉ website của Công ty 23/07/2016
VSD ra thông báo chấp thuận chốt DSCĐ để trả cổ tức bằng CP và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 19/07/2016
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015 13/07/2016
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu 12/07/2016
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán 09/07/2016
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn Võ Duy Phong 16/06/2016
Công bố thông tin biên bản và quyết định trả cổ tức 2015 02/06/2016
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên 01/06/2016
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 14 01/06/2016
Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, phó Giám đốc công ty 06/05/2016
Công bố thông tin Quyết định phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT 22/04/2016