Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. 24/05/2022
NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 23/05/2022
CBTT đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Tong Hun 23/05/2022
CBTT đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đoàn Nguyên Tiêu 19/05/2022
Biên bản họp của BKS về việc Bầu trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS. 25/04/2022
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven 18/04/2022
Bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần 2. 15/04/2022
Bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 . 12/04/2022
Quyết định của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu DL1. 04/04/2022
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 01/04/2022
CBTT đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Hải và Bà Hồ Thị Mỹ Trinh 31/03/2022
NQ HĐQT thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 28/03/2022
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11 ngày 15/03/2022 16/03/2022
Thông báo của TTLKCK về ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 11/03/2022
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 21. 10/03/2022
Công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của UBCKNN. 07/03/2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 05/03/2022
NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 04/03/2022
Thông báo thay đổi mẫu dấu của Công ty 23/02/2022
Thay đổi Giấy Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 20. 23/02/2022