Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2) 08/07/2022
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 05/07/2022
CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 28/06/2022
Thông báo của TTLKCK về ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. 06/06/2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. 24/05/2022
NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 23/05/2022
CBTT đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Tong Hun 23/05/2022
CBTT đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đoàn Nguyên Tiêu 19/05/2022
Biên bản họp của BKS về việc Bầu trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS. 25/04/2022
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven 18/04/2022
Bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần 2. 15/04/2022
Bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 . 12/04/2022
Quyết định của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu DL1. 04/04/2022
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 01/04/2022
CBTT đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Hải và Bà Hồ Thị Mỹ Trinh 31/03/2022
NQ HĐQT thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 28/03/2022
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11 ngày 15/03/2022 16/03/2022
Thông báo của TTLKCK về ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 11/03/2022
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 21. 10/03/2022
Công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của UBCKNN. 07/03/2022