Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
QĐ HĐQT về việc thay đổi website,logo công ty mới,bầu PCT HĐQT và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 03/07/2021
Quyết định HĐQT miễn nhiệm, bổ nhiệm TGĐ 2021 30/06/2021
CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ, điều chỉnh Phụ lục 01 ĐIều lệ công ty tại TT số 01/TTrĐHĐCĐ2021 24/06/2021
Bổ sung và điều chỉnh tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 21/06/2021
Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Trần Bửu Kiều và Trưởng Ban kiểm soát Võ Sỹ Việt 14/06/2021
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 04/06/2021
Quyết định HĐQT về việc thông qua các Hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 04/06/2021
Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tuyển, Ông Nguyễn Tường Cọt, Thành viên BKS Bà Trần Thị Kim Cúc 03/06/2021
Công văn đến của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/05/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 10/05/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 04/05/2021
Quyết định HĐQT về việc bàn các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 04/05/2021
Giải trình liên quan đến BCTC Quý I năm 2021 29/04/2021
Giải trình liên quan đến BCTC năm 2020 đã kiểm toán. 10/04/2021
QĐ của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Thông báo của Sở KH&ĐT về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 26/03/2021
Đính chính CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan 19/03/2021
Quyết định HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan 29/01/2021
QĐ HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần điện mặt trời DLG Ninh Thuận và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần điện mặt trời DLG Ninh Thuận. 25/12/2020
Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi trên 10% so với 6 tháng đầu năm 2019 và chênh lệch trước và sau kiêm toán trên 5% 29/08/2020
Quyết định HĐQT về việc góp vốn và ủy nhiệm ông Nguyễn Tường Cọt làm người quản lý vốn góp tại Công ty CP NLTT Chư Prông 29/08/2020