Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi trên 10% so với 6 tháng đầu năm 2019 và chênh lệch trước và sau kiêm toán trên 5% 29/08/2020
Quyết định HĐQT về việc góp vốn và ủy nhiệm ông Nguyễn Tường Cọt làm người quản lý vốn góp tại Công ty CP NLTT Chư Prông 29/08/2020
Thông báo thay đổi mẫu con dấu năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam 14/08/2020
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 12/08/2020
Quyết định HĐQT về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 11/08/2020
Đính chính CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. 23/07/2020
CBTT Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 15/07/2020
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. 23/06/2020
CBTT Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Tường Cọt 23/06/2020
CBTT bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 18/06/2020
CBTT bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 17/06/2020
CBTT bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/06/2020
CBTT tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_lần 1 11/06/2020
Miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, thư ký HĐQT 19/05/2020
CV của HNX về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2020 14/05/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 07/05/2020
QĐ HĐQT về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/05/2020
Công văn chấp thuận của UBCK NN về việc gia hạn Thời gian CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 29/04/2020
Giải trình LNST năm 2019 thay đổi trên 10% so với năm 2018 và chênh lệch trước và sau kiểm toán trên 5% 18/04/2020
Công văn về việc đề nghị chấp thuận cổ phiếu DL1 vẫn duy trì giao dịch ký quỹ 16/04/2020