Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
VSD Thông báo về gia hạn đặt mua, nộp tiền mua cổ phiếu 30/10/2017
CBTT về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 27/10/2017
Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông lớn - Bà Nguyễn Thị Út 24/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Tường Cọt 24/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phạm Tiến Dũng 24/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Ông Chu Sỹ Hoạt 24/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Bà Hà Thị Phương Oanh 24/10/2017
Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông lớn - Ông Trần Văn Phương 20/10/2017
Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông lớn - Bà Hoàng Thị Kim Hiếu 20/10/2017
Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông lớn - Bà Vũ Thị Hải 20/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người liên quan của người nôi bộ- Bà Nguyễn Thị Lệ Hòa 20/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người liên quan của người nôi bộ- Bà Huỳnh Thị Hộ 20/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Kim Cúc 20/10/2017
TB giao dịch quyền mua của người có liên quan của người nội bộ Bà Huỳnh Thị Hộ 13/10/2017
TB giao dịch quyền mua của người có liên quan của người nội bộ Bà Nguyễn Thị Lệ Hòa 13/10/2017
TB giao dịch quyền mua của người nội bộ Ông Nguyễn Tường Cọt- TV HĐQT- Giám đốc- Người CBTT 13/10/2017
TB giao dịch quyền mua của người nội bộ Ông Phạm Tiến Dũng- Phó Giám đốc 13/10/2017
TB giao dịch quyền mua của người nội bộ Ông Chu Sỹ Hoạt- TV HĐQT- Phó Giám đốc 13/10/2017
TB giao dịch quyền mua của người nội bộ Bà Trần Thị Kim Cúc- thành viên Ban kiểm soát 13/10/2017
TB giao dịch quyền mua của người nội bộ Bà Hà Thị Phương Oanh- Kế toán trưởng 13/10/2017