Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
QĐ HĐQT về việc Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 17/03/2018
CBTT quyết định HĐQT về việc chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ và ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 12/03/2018
Thông báo chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 12/03/2018
Công văn UBCK về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính DL1 09/03/2018
Quyết định HĐQT thoái vốn tại CTCP khoáng sản & luyện kim Tây Nguyên 27/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 26/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 25/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 22/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 22/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 22/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 21/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 22/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 21/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 21/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 20/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 19/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 16/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu nhóm cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 15/12/2017
Báo cáo cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 15/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu nhóm cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 15/12/2017