Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Quyết định của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu 12/09/2016
Biên bản và Nghị quyết HĐQT thông qua niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 27/08/2016
Biên bản và Quyết định HĐQT về việc thông qua sửa đổi điều 5 Điều lệ công ty 20/08/2016
Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 11/08/2016
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 11/08/2016
Thay đổi địa chỉ website của Công ty 23/07/2016
VSD ra thông báo chấp thuận chốt DSCĐ để trả cổ tức bằng CP và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 19/07/2016
Nghị quyết HĐQT thông qua chào bán CP cho 2 công ty mục tiêu 27/10/2015
Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội cổ đông 27/10/2015
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 29/12/2014
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 27/11/2014
Thông báo về việc niêm yết bổ sung 285.572 cổ phần 10/11/2014
Thông báo Quyết định thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13/10/2015
Thông báo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2013 21/10/2014
Thông báo chốt DS để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12/09/2015
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán DL1 02/10/2014
Thông báo bầu chức danh Chủ tịch HĐQT 11/06/2015
Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 DL1 20/05/2015
Thông báo thay đổi thông tin liên lạc (địa chỉ Email) của Giám đốc - người đại diện pháp luật 29/09/2014
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 25/09/2014