Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
CBTT Thay đổi ngành nghề kinh doanh 27/07/2017
CBTT Quyết định Hội đồng quản trị liên quan tới việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017 17/07/2017
CBTT bổ sung thành viên HĐQT 17/07/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 07/07/2017
Báo cáo không còn là cổ đông lớn 06/07/2017
Đính chính thời gian mời họp ĐHCĐ Bất thường lần 1 năm 2017 05/07/2017
CBTT Giao dịch của cổ đông lớn 04/07/2017
CBTT Quyết định về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017 28/06/2017
CBTT Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 28/06/2017
CBTT đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 26/06/2017 26/06/2017
Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho người sỡ hữu chứng khoán 24/06/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ 24/06/2017
CBTT đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày14/06/2017 14/06/2017
CBTT đơn từ nhiệm thành viên HĐQT 07/06/2017
VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2017 06/06/2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2017 05/06/2017
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên 05/06/2017
QĐ HĐQT về việc chốt DS CĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường và ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2017 03/06/2017
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên 22/05/2017
CBTT Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 03/05/2017