Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Thông báo thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 27/09/2017
Mẫu Giấy đăng ký chuyển nhượng quyền mua - Mẫu giấy đăng ký mua chứng khoán 23/09/2017
CBTT Quyết định HĐQT vv thay đổi tài khoản phong tỏa để thu tiền trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 16/09/2017
VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền mua CP phát hành thêm năm 2017 12/09/2017
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 07/09/2017
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 07/09/2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2017 07/09/2017
CBTT NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2017 của cổ đông hiện hữu 06/09/2017
Giải trình nội dung liên quan đến BCTC bán niên năm 2017 đã được soát xét 18/08/2017
CBTT Thay đổi ngành nghề kinh doanh 27/07/2017
CBTT Quyết định Hội đồng quản trị liên quan tới việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017 17/07/2017
CBTT bổ sung thành viên HĐQT 17/07/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 07/07/2017
Báo cáo không còn là cổ đông lớn 06/07/2017
Đính chính thời gian mời họp ĐHCĐ Bất thường lần 1 năm 2017 05/07/2017
CBTT Giao dịch của cổ đông lớn 04/07/2017
CBTT Quyết định về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017 28/06/2017
CBTT Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 28/06/2017
CBTT đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 26/06/2017 26/06/2017
Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho người sỡ hữu chứng khoán 24/06/2017