Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bổ sung, đính chính tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 15/06/2023
CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Công Bình 10/06/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị Về việc thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. 03/06/2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. 03/06/2023
Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 08/05/2023
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 05/05/2023
Nghị quyết về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 05/05/2023
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. 04/04/2023
Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan. 01/03/2023
Công văn Giải trình chênh lệch 10% LNST quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021. 30/01/2023
Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty và Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ. 31/12/2022
NQ HĐQT về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai và cử người đại diện quản lý góp vốn của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai 21/09/2022
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn (Công ty TNHH Global Capital) 12/08/2022
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi lần 1 Bến xe Gia Lai - Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven 30/07/2022
CBTT đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Hậu 08/07/2022
NQ HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Bến xe Gia Lai - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven 19/07/2022
CBTT đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc Bến xe Gia Lai - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven của ông Trần Đình Anh Dũng 19/07/2022
NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ 15/07/2022
NQ HĐQT về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. 13/07/2022
Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 12/07/2022