Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công văn Giải trình chênh lệch 10% LNST quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021. 30/01/2023
Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty và Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ. 31/12/2022
NQ HĐQT về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai và cử người đại diện quản lý góp vốn của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai 21/09/2022
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn (Công ty TNHH Global Capital) 12/08/2022
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi lần 1 Bến xe Gia Lai - Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven 30/07/2022
CBTT đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Hậu 08/07/2022
NQ HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Bến xe Gia Lai - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven 19/07/2022
CBTT đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc Bến xe Gia Lai - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven của ông Trần Đình Anh Dũng 19/07/2022
NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ 15/07/2022
NQ HĐQT về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. 13/07/2022
Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 12/07/2022
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2) 08/07/2022
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 05/07/2022
CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 28/06/2022
Thông báo của TTLKCK về ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. 06/06/2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. 24/05/2022
NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 23/05/2022
CBTT đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Tong Hun 23/05/2022
CBTT đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đoàn Nguyên Tiêu 19/05/2022
Biên bản họp của BKS về việc Bầu trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS. 25/04/2022