Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 01/04/2022
CBTT đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Hải và Bà Hồ Thị Mỹ Trinh 31/03/2022
NQ HĐQT thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 28/03/2022
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11 ngày 15/03/2022 16/03/2022
Thông báo của TTLKCK về ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 11/03/2022
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 21. 10/03/2022
Công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của UBCKNN. 07/03/2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 05/03/2022
NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 04/03/2022
Thông báo thay đổi mẫu dấu của Công ty 23/02/2022
Thay đổi Giấy Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 20. 23/02/2022
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 17/02/2022
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. 17/02/2022
NQ HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 17/02/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 27/01/2022
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Bến xe Gia Lai - Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven 22/01/2022
Đính chính "Nghị quyết HĐQT số 02-HĐQT-A7 ngày 17/01/2022 về việc thành lập chi nhánh của Công ty" 21/01/2022
NQ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty 21/01/2022
NQ HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan 21/01/2022
Bản cung cấp thông tin của ông Trần Đình Anh Dũng - Giám đốc chi nhánh Công ty tại Gia Lai. 18/01/2022