Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 07/05/2020
QĐ HĐQT về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/05/2020
Công văn chấp thuận của UBCK NN về việc gia hạn Thời gian CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 29/04/2020
Giải trình LNST năm 2019 thay đổi trên 10% so với năm 2018 và chênh lệch trước và sau kiểm toán trên 5% 18/04/2020
Công văn về việc đề nghị chấp thuận cổ phiếu DL1 vẫn duy trì giao dịch ký quỹ 16/04/2020
Tạm hoãn CBTT BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 08/04/2020
Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 27/03/2020
Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 26/03/2020
Công văn UBCK về việc gia hạn thời gian Công bố Báo cáo tài chính DL1 22/02/2020
Công văn đính chính Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 06/02/2020. 21/02/2020
Quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan. 06/02/2020
Giải trình liên quan đến BCTC soát xét bán niên năm 2019 29/08/2019
Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Gia Long 10/08/2019
CBTT Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 17/07/2019
CBTT quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, quy chế CBTT 09/07/2019
Quyết định Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 01/07/2019
Bổ sung hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ TN năm 2019 (lần 2) 26/06/2019
CBTT Bổ sung tài liệu hồ sơ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 21/06/2019
CBTT Về việc nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Hồ Hoàng Đức Huy 19/06/2019
CBTT thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 15/06/2019