Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Thông báo thay đổi mẫu con dấu năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam 14/08/2020
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 12/08/2020
Quyết định HĐQT về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 11/08/2020
Đính chính CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. 23/07/2020
CBTT Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 15/07/2020
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. 23/06/2020
CBTT Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Tường Cọt 23/06/2020
CBTT bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 18/06/2020
CBTT bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 17/06/2020
CBTT bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/06/2020
CBTT tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_lần 1 11/06/2020
Miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, thư ký HĐQT 19/05/2020
CV của HNX về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2020 14/05/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 07/05/2020
QĐ HĐQT về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/05/2020
Công văn chấp thuận của UBCK NN về việc gia hạn Thời gian CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 29/04/2020
Giải trình LNST năm 2019 thay đổi trên 10% so với năm 2018 và chênh lệch trước và sau kiểm toán trên 5% 18/04/2020
Công văn về việc đề nghị chấp thuận cổ phiếu DL1 vẫn duy trì giao dịch ký quỹ 16/04/2020
Tạm hoãn CBTT BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 08/04/2020
Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 27/03/2020