Background

Công Bố Thông Tin 2023

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 03/10/2023
Tài liệu liên quan đến Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023 12/09/2023
Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 28/08/2023
Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16/08/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11/08/2023
Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2023 07/07/2023
Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 03/07/2023
Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028. 26/06/2023
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. 26/06/2023
Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bổ sung, đính chính tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 15/06/2023
CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Công Bình 10/06/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị Về việc thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. 03/06/2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. 03/06/2023
Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 08/05/2023
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 05/05/2023
Nghị quyết về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 05/05/2023
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. 04/04/2023
Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan. 01/03/2023
Công văn Giải trình chênh lệch 10% LNST quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021. 30/01/2023