Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Thông báo NQ thông qua phương án và hồ sơ phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu DL1 2013 05/09/2014
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015 13/07/2016
Thông báo của VSD về việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2015 07/05/2015
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu 12/07/2016
Thông báo thay đổi đường link Website 06/05/2015
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán 09/07/2016
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn Võ Duy Phong 16/06/2016
Công bố thông tin biên bản và quyết định trả cổ tức 2015 02/06/2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ năm 2015 04/05/2015
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên 01/06/2016
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 14 01/06/2016
Thông báo hủy danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2015 04/05/2015
Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, phó Giám đốc công ty 06/05/2016
Thông báo gia hạn đại hội cổ đông DL1 2015 10/04/2015
Công bố thông tin Quyết định phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT 22/04/2016
Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính DL1 2014 đã kiểm toán 07/04/2015
Công bố thông tin Báo cáo sở hữu cổ đông lớn 08/04/2016
Thông báo góp vốn vào Công ty Phú Thành Gia Pleiku 07/04/2016
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên DL1 năm 2015 03/04/2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán 09/03/2015