Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, phó Giám đốc công ty 06/05/2016
Thông báo gia hạn đại hội cổ đông DL1 2015 10/04/2015
Công bố thông tin Quyết định phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT 22/04/2016
Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính DL1 2014 đã kiểm toán 07/04/2015
Công bố thông tin Báo cáo sở hữu cổ đông lớn 08/04/2016
Thông báo góp vốn vào Công ty Phú Thành Gia Pleiku 07/04/2016
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên DL1 năm 2015 03/04/2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán 09/03/2015
Thông báo thay đổi số lượng CP lưu hành 06/04/2016
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 01/04/2016
Quyết định HĐQT về việc thay đổi ngày ĐHCĐ thường niên năm 2016 25/03/2016
Thông báo chốt Danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016 07/03/2016
Thông báo phát hành CP riêng lẻ để hoán đổi 12/01/2016
CBTT NQ vv thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 27/03/2015
CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc, thay đổi người đại điện pháp luật 03/09/2014
CBTT Thay đổi chức danh quyền giám đốc DL1 11/07/2014
CBTT QĐ phê chuẩn kết quả bầu chức danh thành viên HĐQT Công ty 13/05/2014
CBTT QĐ Ủy quyền quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 13/06/2014