Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Thông báo thay đổi thông tin liên lạc (địa chỉ Email) của Giám đốc - người đại diện pháp luật 29/09/2014
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 25/09/2014
Thông báo phát hành CP trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2013 25/09/2014
Thông báo thay đổi GPDKKD lần thứ 12 12/09/2014
Thông báo của VSD về việc chốt danh sách để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 08/05/2015
Thông báo NQ thông qua phương án và hồ sơ phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu DL1 2013 05/09/2014
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015 13/07/2016
Thông báo của VSD về việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2015 07/05/2015
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu 12/07/2016
Thông báo thay đổi đường link Website 06/05/2015
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán 09/07/2016
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn Võ Duy Phong 16/06/2016
Công bố thông tin biên bản và quyết định trả cổ tức 2015 02/06/2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ năm 2015 04/05/2015
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên 01/06/2016
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 14 01/06/2016
Thông báo hủy danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2015 04/05/2015
Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, phó Giám đốc công ty 06/05/2016
Thông báo gia hạn đại hội cổ đông DL1 2015 10/04/2015
Công bố thông tin Quyết định phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT 22/04/2016